Vzdělávací kurz "Nedestruktivní metody zkoušení ve stavebnictví"

Rozsah: 
   Šestidenní kurz

Určeno:
     Pracovníkům stavebních laboratoří, pracovníkům stavebních firem a odborné veřejnosti působící v oblasti stavebního zkušebnictví, kteří si chtějí zlepšit znalosti a dovednosti v oblasti NDT zkoušení betonu, betonových prvků a konstrukcí.

Absolventům umožní získat certifikát Technik NDT zkoušení ve stavebnictví.

Obsah:
     Legislativní a technické požadavky na NDZ zkoušení stavebních konstrukcí. Přehled NDT metod a zkušebních předpisů ve stavebnictví. Statistické hodnocení výsledků NDT zkoušek, stanovení charakteristických vlastností stavebních materiálů. Elektrické a elektromagnetické metody. Radiační metody. Dynamické metody. Tvrdoměrné metody. Vyjadřování nejistot měření v NDT zkoušení. Případové studie.

Kontakt: 
      VUT FAST v Brně, ÚSZK,         tel.: 541 147 801, 541 147 818

       www.fce.vutbr.cz/szk            Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.