ISO 50001:2018 (CSN EN ISO 50001:2019)

Co je systém managementu hospodaření s energií 
Váš přístup v podnikání k řízení nákladů za energii a k ochraně životnímu prostředí

"Energie", jednoduché slovo s mocným významem. Díky využívání energie se člověk odlišuje od ostatních tvorů této planety. Za pomoci energie vytváříme a přetváříme svět kolem nás. Současný svět a životní styl je závislý na využívání, které v naprosté většině pocházejí z fosilních neobnovitelných zdrojů, které nejsou nevyčerpatelné. Rostoucí náklady na těžbu, zmenšující se rezervy a devastace přírody nás vedou k zamyšlení se nad naší budoucností.

Klademe si otázky: kde získat energii bez negativních vlivů? Využíváme současné zdroje opravdu efektivně a účinně? Můžeme energií šetřit a využít ji ještě jiným způsobem? Jednou z cest je zavádění Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 do běžné praxe.

Smyslem a cílem této evropské normy je firmám a organizacím pomoci při vytváření systémů a procesů nezbytných při zlepšování energetické hospodárnosti. Důsledkem toho je snížení nákladů na nákup a emisí skleníkových plynů. Norma ISO 50001 má postupy energetického managementu standardizovat a tím usnadnit jejich aplikaci u koncových spotřebitelů.

Norma mimo jiné požaduje stanovení oblastí s významným užitím energie, prioritních příležitostí ke zlepšování energetické hospodárnosti, energetických cílů včetně plánování jejich dosažení. Může být zavedená sama o sobě nebo v rámci integrovaného systému. Definované oblasti s významným užitím energie a prioritní příležitosti ke zlepšování energetické hospodárnosti jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány. Toto přezkoumání zahrnuje:

* analyzování užití energie a její spotřebu (pro jednotlivé druhy energie, za minulé a současné období)
* určení oblastí s významným užitím energie 
* pro každé významné užití energie určení relativních proměnných (tj. co ovlivňuje významná užití energie), současnou energetickou hospodárnost a osoby, mající vliv na významná užití energie
* určení prioritních příležitostí ke zlepšování energetické hospodárnosti
* odhad budoucího užití energie a její spotřeby.  

Pro koho je norma určena?
Na základě tohoto energetického plánování, které určuje prioritní příležitosti dalšího zlepšování energetické hospodárnosti, probíhají v systému hospodaření s energií systematické kroky k využití těchto příležitostí v praxi organizace.

Norma ISO 50001 je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci, která hospodaří s energií, bez ohledu na její velikost, dislokaci či charakter, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě. Je nezávislá na velikosti subjektu, druhu spotřebovávané energie a typu vlastníka energetického hospodářství, a proto jako prioritní oblasti, kde bude tato norma aplikována, jsou výrobní společnosti, energetické společnosti, poskytovatelé správy nemovitostí, nemocnice, školská zařízení a hotely.

Norma je součástí rodiny procesně orientovaných mezinárodních norem důsledně založených na Demingově principu PDCA (plánuj-udělej-kontroluj-jednej), a proto je plně slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001. Je tedy možné implementovat a prověřovat systém managementu hospodaření s energií samostatně nebo prostřednictvím integrace s existujícím systémem managementu.

Přínosy:
Energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který je v současnosti používán, je převážně technickou a výpočetní záležitostí, vedoucí k jednorázovému nalezení optimální varianty ke zlepšení energetické hospodárnosti. Norma ISO 50001 a aplikace systému má šanci stát se nástrojem výrazně účinnějším: totiž systematickým, dlouhodobě působícím a celoevropským. Je možné, že se stane jedním z efektivních nástrojů celé Evropské unie na dosažení žádoucích a smysluplných energetických úspor. Včetně omezení emisí oxidu uhličitého.

Celkově lze očekávat zavedením systému managementu hospodaření s energií: snížení provozních nákladů, snižování dopadů na životní prostředí, image společensky odpovědné organizace = konkurenční výhoda, řízení a plnění právních požadavků, jednoznačné stanovení odpovědností.

Certifikát 
dle normy ISO 50001:2018 je potvrzení Vaší společnosti o zavedení tohoto mezinárodního standardu do Vaší podnikové praxe a prokázání trvalého zlepšování v oblasti energetické hospodárnosti. 

Akreditovaným certifikátem dle této normy organizace prokazuje, že efektivně udržuje mezinárodně uznávaný systém řízení.

Zavolejte, školení nabídneme a přizpůsobíme vašim požadavkům.