ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018)

Co je systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

Organizace z různých oborů stále častěji potřebují prokázat svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, že jsou schopni plnit specifikované závazky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tím, že systematicky řídí rizika a prevenci.  Stále přísnější legislativa a sílící tlak na udržitelný rozvoj, rostoucí zájem o ochranu zdraví, to vše jsou zřejmé důvody podporující zvýšený zájem organizací o problematiku BOZP. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je vybudovaný, udržovaný a řízený podle požadavků mezinárodní normy ISO 45001, je optimální cestou, jak minimalizovat rizika v této oblasti. Norma ISO 45001, která byla vydána v roce 2018, se ještě více zaměřuje na řízení rizik a příležitostí, prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, vytváření bezpečných a zdravých pracovišť a problematiku zapojování pracovníků v rámci SM BOZP. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace především v návaznosti na právní požadavky země, ve které organizace podniká. Norma pro hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce ISO 45001 (OHSMS) byla vytvořena, aby pomáhala organizacím vytvářet politiku zdraví a bezpečnosti práce. Navazuje svojí strukturou na normy ISO 9001, normy ISO 14001 a odlišuje se zejména v oblastech týkajících se kontextu, zainteresovaných stran, zajišťování bezpečných a zdravých pracovišť, řešení rizik a příležitostí, v oblasti plánování a řízení provozu se zaměřením na odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, zprostředkování a nákupu. 

Pro koho je norma určena

OHSMS OHSMS je v současné době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro oblast BOZP s cílem minimalizovat rizika při současném zlepšování výkonnosti organizace. OHSMS je určen pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, dislokaci či povahu podnikatelských činností a rizik.

 

Přínosy

Dosažení plné shody s legislativou; předcházení pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků, řízení rizik a příležitostí, snížení rizika vzniku incidentů; zajištění bezpečných a zdravých pracovišť; zvýšená kontrola možných nebezpečí a minimalizace všech možných rizik díky jasně stanoveným havarijním plánům, politikám a cílům směřujících k udržitelnému rozvoji; jasnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů se zohledněním požadavků BOZP; zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny (nižší úroky, pojistné);  zlepšení vztahů se zaměstnanci, odbory, veřejností a státními institucemi; vyloučení nebo omezení nákladů, způsobených neujasněnou organizační strukturou v systému managementu BOZP; potenciální úspory na pokutách a jiných sankcích;  rozšíření možností v oblastech exportu, státních zakázek a podpor podnikání; celkové zlepšení image organizace; omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů - zlepšení výkonnosti BOZP; minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti.

 

Certifikát

dle normy ISO 45001:2018 je potvrzení Vaší společnosti o zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO.

Akreditovaným certifikátem dle této normy otganizace prokazuje, že efektivně udržuje mezinárodně uznávaný systém řízení.

Zašlete nám poptávku na poradenství s kontaktními údaji a popisem Vaší společnosti.